Ieškoti
Filters

Standartinės remonto sąlygos

Patvirtinta

UAB „Radmira“ direktoriaus

2022 m. lapkričo 16 d.

Įsakymu Nr. V-5
 

STANDARTINĖS REMONTO SĄLYGOS

SUTARTIES DĖL AUTOMOBILIO TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO STANDARTINĖS SĄLYGOS NR. 22/01

 

SĄVOKOS

Vykdytojas – UAB “Radmira”, į.k. 304144481, adresas Gardino 77, Druskininkai.

Užsakovas – fizinis ar juridinis asmuo, užsakantis Vykdytojo autocentre atlikti automobilio techninį aptarnavimą ir/arba remontą.

Šalis – Vykdytojas arba Užsakovas.

Šalys – Vykdytojas ir Užsakovas.

Paraiška – Vykdytojo nustatytos formos paraiška remontuoti (atlikti serviso darbus) automobilį, kurioje nurodomos specialiosios sutarties dėl automobilio techninio aptarnavimo ir remonto sąlygos, kurią Užsakovas pateikia Vykdytojui perduodamas automobilį remontuoti (atlikti serviso darbus).

Sutartis – sutartis dėl automobilio techninio aptarnavimo ir remonto, kurios standartinės sąlygos yra nurodomos šiame dokumente, o specialiosios sąlygos- Paraiškoje

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.                   Šios standartinės sutarties dėl automobilių techninio aptarnavimo ir remonto sąlygos yra parengtos vadovaujantis CK 6.644 str.

2.                   Šios sąlygos nustato Užsakovo ir Vykdytojo teises ir pareigas Vykdytojui atliekant Užsakovo automobilio techninį aptarnavimą ir/arba remontą bei pateikiant užsakymui atlikti reikalingas atsargines detales, dalis bei medžiagas.

3.                   Bet kokios kitos sąlygos, kurios standartines sąlygas pakeičia nestandartinėmis, t.y. Šalių individualiai aptartomis, sąlygos, kurios papildo standartines sąlygas, galioja tik tuo atveju, jei yra sulygtos rašytine forma.

4.                   Užsakovui praleidus užsakymo priėmimo ar automobilio atsiėmimo terminą, Vykdytojas atlygintinai saugo Užsakovo automobilį pagal pasaugos santykius reguliuojančias LR CK 6 knygos XLII skyriaus normas. Pasaugos terminas – 6 mėnesiai. Atlyginimas už pasaugą 3 EUR (Trys eurai) už kiekvieną pasaugos dieną.

 

II. DARBŲ UŽSAKYMAS IR ATLIKIMAS

5.                   Teikiamų Užsakovui paslaugų ir darbų apimtys, pobūdis, rūšys bei atlikimo terminas nustatomi Paraiškoje.

6.                   Jeigu automobilio savininkas ir Užsakovas yra skirtingi asmenys, Vykdytojas turi teisę pareikalauti iš Paraišką pateikiančio asmens dokumentų, įrodančių naudojimosi automobiliu teisėtumą ir įgalinimus veikti automobilio savininko (naudotojo) vardu.

7.                   Prieš pradėdamas vykdyti Užsakymą, Vykdytojas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti avansą.

8.                   Užsakovas (Užsakovo atstovas), pateikdamas automobilį remontui, pasiima iš automobilio asmeninius ir kitus daiktus arba išvardina juos Paraiškoje. Už daiktų, paliktų automobilyje ir neišvardintų Paraiškoje, praradimą ir/arba sugadinimą Vykdytojas neatsako.

9.                   Paslaugos ir darbai atliekami pagal šią Sutartį, remiantis galiojančiais standartais.

10.               Vykdytojas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis Sutarties sąlygų vykdymui.

11.               Vykdytojas turi teisę, o Užsakovas patiki Vykdytojui naudotis Užsakovo pateiktu automobiliu kiek tai yra būtina atliekant darbus pagal Sutartį (automobilio parkavimas, perstatymas Vykdytojo teritorijoje, pristatymas tretiesiems asmenims Sutarties sąlygų vykdymui, prireikus automobilio testavimas miesto ribose ar užmiestyje). Užsakovas, perduodamas automobilį Vykdytojui, garantuoja, kad jo privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartis galioja Vykdytojo darbuotojams vairuojant Užsakovo automobilį, kiek tai yra būtina atliekant darbus pagal Sutartį.

12.               Paraiškoje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti pasirašius Paraišką, perdavus automobilį Vykdytojui ir Užsakovui sumokėjus avansą, jei Vykdytojas reikalauja jį sumokėti.

13.               Darbų atlikimo terminai pratęsiami pranešus apie tai Užsakovui, jeigu darbų Vykdytojas negali atlikti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Vykdytojo valios, kurių Šalys negalėjo numatyti arba protingomis priemonėmis išvengti. (Būtinumas užsakyti detales ar dalis, reikalingas tinkamai atlikti automobilio remontą, jei būtinumas jas pakeisti buvo nustatytas ardant remontuojamą automobilį ir pan.).

14.               Vykdytojas praneša apie užsakymo atlikimą ar kitas sutarties vykdymo aplinkybes Užsakovui paštu, elektroniniu paštu, kurjerių paštu, faksimiliniu ryšiu ar telefonu. Užsakovas patvirtina, kad kiekvienas iš šiame punkte išvardintų informavimo būdų yra jam priimtinas ir laikomas lygiaverčiu ir teisiškai yra vienodai reikšmingas.

15.               Darbų apimtis, numatyta Paraiškoje, gali keistis tik Užsakovui pateikus papildomus užsakymus ar iškilus būtinybei atlikti papildomus darbus. Papildomi darbai ar papildomai naudotinos detalės yra įrašomi į Paraišką tiktai Šalims susitarus. Jeigu paaiškėja, kad norint tinkamai atlikti užsakymą, reikia atlikti papildomus darbus ar dėl kitų priežasčių didinti užsakymo kainą, ir to nebuvo galima numatyti priimant užsakymą, o Užsakovas atsisako padidinti užsakymo kainą, tai Vykdytojas turi teisę atsisakyti sutarties, o Užsakovas privalo sumokėti už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus, panaudotas detales, dalis bei medžiagas ir atsiimti automobilį.

16.               Automobilio remontui naudojamos tik naujos detalės, dalys, medžiagos ar aksesuarai. Jei juos pateikia Užsakovas, apie tai nurodoma Paraiškoje.

17.               Jei Užsakovo pageidavimu remontui naudojamos Užsakovo pateiktos naujos detalės, mazgai ar jų elementai ar panaudotos detalės, mazgai ar jų elementai – Vykdytojas neatsako už jų veikimą, o detalėms ir darbams nėra taikoma nustatyta garantija.

 

III. KAINA IR ATSISKAITYMAS

18.               Darbų ir panaudotų dalių (detalių), medžiagų kaina yra apskaičiuojama remiantis Paraiškos pateikimo Vykdytojui ir Vykdytojo sąmatos parengimo (jos keitimo, papildymo, atnaujinimo) ir suderinimo su Užsakovu dieną galiojančiu Vykdytojo darbų, eksploatacinių medžiagų, dalių bei detalių kainininku.

19.               Sąskaitoje nurodytą kainą Užsakovas privalo sumokėti prieš atsiimdamas darbų rezultatą arba Vykdytojo išduotoje sąskaitoje nurodytu terminu. Sumokėtas avansas įskaitomas į užsakymo kainą.

 

IV. PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS. NUOSAVYBĖS TEISĖ

 

20.               Užsakovas, gavęs pranešimą apie užsakymo atlikimą, per 1 darbo dieną privalo priimti atliktus darbus. Automobilio, pateiktų detalių ir atliktų darbų priėmimas -perdavimas įforminamas Vykdytojo įgalioto atstovo ir Užsakovo parašais Paraiškos lape arba Užsakovui išduodamoje sąskaitoje.

21.               Jeigu, Vykdytojo sutikimu, Užsakovas turi teisę sumokėti po darbų rezultato perdavimo, Vykdytojui pareikalavus jis privalo užtikrinti jam mokėjimo prievolės įvykdymą priimtinu būdu (garantija, laidavimu, įkeitimu) arba sudarant lizingo sutyartį. Vykdytojui reikalaujant prievolių įvykdymo užtikrinimo ar lizingo, automobilis Užsakovui atiduodamas tik įsiteisėjus atitinkamiems užtikrinimo dokumentams ar lizingo sutarčiai ir gavus lėšas į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą. Užsakovui atsisakius užtikrinti prievolių įvykdymą, Vykdytojas turi teisę naudotis daikto (automobilio) sulaikymo teise.

22.               Visos užsakymui atlikti pateiktos detalės ir dalys yra Vykdytojo nuosavybė iki automobilio perdavimo Užsakovui ir Užsakovo visiško atsiskaitymo su Vykdytoju pagal Sutartį, išskyrus atvejus, jei detalės ir/ar dalys buvo patiektos Užsakovo.

23.               Jeigu trečiųjų asmenų yra atliekami automobilio remonto darbai Užsakovui galutinai neatsiskaičius su Vykdytoju pagal Sutartį, Užsakovas privalo įspėti tuos trečiuosius asmenis apie automobilyje esančią Vykdytojo nuosavybę.

 

V. KOKYBĖS GARANTIJA

24.               Kokybės garantijos terminas Vykdytojo suteiktoms paslaugoms ir automobilių detalėms 6 (šeši) mėnesiai, išskyrus atvejį, numatytą Sąlygų 17 punkte .

25.               Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo detalės sumontavimo į automobilį, paslaugos suteikimo ir pardavimo dienos. Garantija galioja tik pateiktus pirkimo – pardavimo dokumentus.

26.                Kokybės garantijos laikotarpiu detalės, dalys, mazgai ar agregatai, kurie buvo pakeisti Vykdytojo ir tapo netinkami naudoti pagal tiesioginę paskirtį ar prarado didžiąją dalį funkcionalumo yra pakeičiami naujais arba suremontuojami. Vykdytojas turi teisę pasirinkti pigiausią gedimo pašalinimo būdą t.y. keisti detalę nauja ar ją remontuoti, jei tai neturi įtakos kokybei.

27.               Dėl kokybės garantijos taikymo garantinio laikotarpio metu Užsakovas turi kreiptis į Vykdytoją. Užsakovo patirtos išlaidos detalių defektams nustatyti nesikreipiant į Vykdytoją nėra atlyginamos.

28.               Garantija suteikiama naujoms detalėms ir tik tuo atveju, jeigu šios detalės įsigytos ir keičiamos Vykdytojo autocentre.

29.               Garantija detalėms suteikiama tik, jeigu kitos, mazgą (sistemą) sudarančios detalės atitinka techninius reikalavimus, nėra automobilio mechaninių pažeidimų, nepažeista automobilio kėbulo geometrija.

30.               Garantija nėra taikoma natūraliai eksploatacijos metu susidėvinčioms automobilių detalėms ir bei frikcinių medžiagų sudilimui (stabdžių, sankabos padangų ir kiti paviršiai).

31.               Garantiniam atvejui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su detalės gedimo nustatymu bei remontu, Užsakovas apmoka savo sąskaita.

32.               Ribota 1 (vieno) mėn. garantija taikoma atliekant dalinį mechanizmo (garantija visam mechanizmui negalioja) remontą, kuro sistemoms, elektroninėms variklio ir kitoms valdymo sistemoms, elektros sistemoms, langų valytuvams, turbinoms ir jų remontui.

33.               Garantiniu atveju kompensuojama tik garantinė detalė (kaip nurodyta pirkimo - pardavimo dokumente) ir keitimo paslauga, susijusi su defektine detale. Atsitiktiniai ar šalutiniai nuostoliai nekompensuojami.

34.               Kokybės garantija yra neteikiama, jeigu pakeistos detalės gedimas atsirado dėl to, kad:

34.1.         automobilis buvo eksploatuojamas nesilaikant automobilio naudojimo instrukcijos, taip pat netinkamo naudojimo atveju, pvz. važiuojant per dideliu greičiu ar perkrovus automobilį;

34.2.         automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį (serijinio automobilio naudojimas sporto varžyboms, keleiviams vežti pritaikyto automobilio naudojimas kroviniams gabenti ir pan.);

34.3.         gedimas atsirado dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Vykdytojo (cheminių, elektrocheminių, elektrinių poveikių, stichinių nelaimių, gaisro, autoįvykių, trečiųjų asmenų veikos ir pan.);

34.4.         į automobilį Užsakovo ar trečiųjų asmenų buvo sumontuotos dalys ar padaryti automobilio konstrukciniai pakeitimai, instaliuota papildoma įranga ar techninės priemonės, kurie nepatvirtinti tos markės automobilių gamintojo.

35.               Garantija netaikoma automobilių stiklams.

36.               Garantija netaikoma detalių restauravimo darbams, restauruotoms detalėms, atsarginėms detalėms, įsigytoms automobilių sąvartyne bei naujoms atsarginėms dalims, kurias pristatė pats klientas (Užsakovas).

37.               Užsakovas privalo suteikti Vykdytjui jam būtiną laiką garantiniams darbams atlikti ir gedimams pašalinti bei reikalingoms dalims pateikti.

38.               Kokybės garantija neapima dėl automobilio gedimo Užsakovo patirtos tiesioginės ir/arba netiesioginės žalos (įskaitant moralinę žalą) atlyginimo. Vykdytojas neprivalo atlyginti kitų su automobilio gedimu susijusių Užsakovo išlaidų: išlaidų kito automobilio nuomai, sugedusio automobilio transportavimo iki Vykdytojo išlaidų, vairuotojo nakvynės išlaidų, dėl automobilio prastovos negautų pajamų, gamybos nuosmukio ir pan.

 

VI. CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

39.               Praleidęs mokėjimo terminą Užsakovas moka Vykdytojui netesybas - 0,2 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

40.               Šalių civilinė atsakomybė taikoma, ribojama arba netaikoma įstatymų nustatytais atvejais bei tvarka.

 

VII. SUTARTIES ATSISAKYMAS

41.               Užsakovas turi teisę atsisakyti nuo užsakymo iki užsakymo atlikimo termino, raštu pranešdamas apie tai Vykdytojui, jeigu Vykdytojas, siekdamas tinkamai atlikti užsakymą turi didinti užsakymo kainą ir/arba siūlo atlikti papildomus, Paraiškoje nenurodytus, darbus, arba siūlo papildomai panaudoti Paraiškoje nenurodytų detalių, dalių, mazgų, agregatų ar medžiagų.

42.               Atsisakydamas nuo užsakymo, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už iki atsisakymo nuo užsakymo rašto gavimo atliktus darbus bei panaudotas detales, dalis, agregatus, medžiagas bei mazgus.

43.               Vykdytojas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, jei Vykdytojui nustačius, kad, siekiant tinkamai atlikti Paraiškoje nurodytus darbus, būtini atlikti papildomi, Paraiškoje nenurodyti, darbai ar naudotinos papildomos, paraiškoje nenurodytos, dalys, o Užsakovas nepatvirtina tokių papildomų darbų ar dalių užsakymo. Tokiu atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už iki Sutarties atsisakymo nuo užsakymo rašto gavimo atliktus darbus bei panaudotas detales, dalis, agregatus, medžiagas bei mazgus.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

44.               Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo.

45.               Visi šios Sutarties dalių pavadinimai yra sąlyginiai ir sutarčiai aiškinti teisinės reikšmės neturi.

46.               Santykiams, kylantiems tarp Šalių ir nesureguliuotiems šia Sutartimi, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

47.               Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie jų adresų, telefonų, faksų numerių ar elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Šalis neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos duomenis.

48.               Visos Sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Jeigu viena ar kelios šios sutarties nuostatos neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, yra taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos. Vienos ar kelių šios sutarties nuostatų negaliojimas nedaro negaliojančiomis kitų sutarties nuostatų.

IX. KITOS SĄLYGOS

49.               Kiekvienas Užsakovas (vartotojas) turi teisę spręsti su Vykdytoju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Užsakovas raštu turi kreiptis į Vydytoją, jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Vykdytojas neatsako į Užsakovo pretenziją, arba Užsakovo netenkina Vykdytojo atsakymas,  Užsakovas  gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. paštu  tarnyba@vvtat.lt  arba faksu (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse.  Elektroniniu būdu vartotojo prašymą galima pateikti ir prašymo nagrinėjimą stebėti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

50.               Užsakovas visus pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu info@radmira.lt. 

51.               Vykdytojas visus pranešimus siunčia Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Užsakovo nurodytu telefono numeriu.

 

;